סל הקניות שלי
פעילות-אינסטגרם
 • תקנון הפעילות : פעילות בשיתוף פעולה של בג-בי, גלובר ברנדס גלרי, ורד יהודה- מעצבת פנים, קסטל בורוכוב, BADIM TLV , LA BABY STORE  ,TRESIS, THE PAMPAS, Pancke Box

  1. כללי:

  החברות בג-בי, גלובר ברנדס גלרי, ורד יהודה- מעצבת פנים, קסטל בורוכוב, BADIM TLV , LA BABY STORE  ,TRESIS, THE PAMPAS, Pancke Box ("החברות") מכריזות בזאת על פעילות נושאת פרס כפי שיפורט להלן בתקנון ("פעילות").
  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

  2. מהי הפעילות?

  החברות יערכו פעילות נושאת פרסים, בעמוד האינסטגרם של הפעילות, בכתובת  WIN_IT_TAKE_IT אשר ינוהל ע"י נציג החברות ("נציג החברות").
  ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בפעילות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  במהלך תקופת הפעילות, בין התאריכים 18.11.2020 ועד ליום 25.11.2020 (כולל), יצטרכו המשתתפים לפעול בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה לרבות בהתאם לאמור בסעיף 4 להלן.
  הפרס הזוכה יהא בהתאם לאמור בתקנון זה וכמפורט בסעיף 6 להלן.
  קביעת הזוכים בפעילות, תבוצע על ידי נציג החברות, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה והכל בהתאם לאמור בסעיף 6 בתקנון. החברות שומרות להן את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

  3. מי יכול להשתתף בפעילות?

  כל אדם בעל חשבון אינסטגרם פעיל (לרבות כזה שאיננו פיקטיבי), מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. מכל מקום מובהר כי חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בפעילות זו.
  כדי להשתתף בפעילות, על המשתתף למלא באופן מצטבר אחר כל התנאים, כאמור בסעיף 4.

  4. מה הם התנאים להשתתף בפעילות?

  במהלך תקופת הפעילות יצטרכו המשתתפים לפעול בהתאם לאמור להלן, באופן מצטבר:

  • לעקוב אחר עמודי האינסטגרם של כל אחת מהחברות ללא יוצא מן הכלל.
  • לתייגו חבר/ה בתגובה לפוסט הפעילות בעמוד האינסטגרם של הפעילות שיפורסם ביום 18 בנובמבר 2020.
  • לשתף את פוסט הפעילות שיפורסם בעמוד האינסטגרם של הפעילות יום 18 בנובמבר 2020 בסטורי של המשתתף

  5. כיצד יבחר הזוכה?

  ביום לאחר סיום ההרשמה (דהיינו, ביום 26.11.2020) – יוכרז הזוכה המאושר הזכאי לקבלת הפרסים וכן תשלח הודעה פרטית באמצעות האינסטגרם לזוכה ובה יתבקש להעביר לידי נציג הפעילות את פרטי המשלוח לצורך קבלת הפרסים (שם מלא, טלפון, כתובת).
  • ההכרזה על הזוכה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.
  • זוכה אשר לא יצור קשר עם נציג הפעילות בתוך 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרסים ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הפרסים ו/או החברות בקשר עם הפעילות ו/או הפעילות.
  1. Tresis - זוג תמונות בגודל 70x50;
  2. La baby store – חיתול במבוק מעוצב;
  3. The pampas – זר פאמפס;
  4. Badim Tlv – שטיח 150x90 ס"מ;
  5. Guess – סוויטשירט נשים;
  6. ורד יהודה – שיחת ייעוץ לעיצוב הבית (מימוש לתקופה של עד 6 חודשים ממועד ההודעה על הזכייה);
  7. קסטל בורוכוב – שולחן נשכן;
  8. Bag.b Stylish – תיק החתלה;
  9. Pancake Box – ערכה להכנת פנקייק ביתית.

  7. תנאים נוספים
  • הזוכה יקבל את כל הפרסים במשלוחים נפרדים לביתו.
  • הפרסים יישלחו אל הזוכה בתוך 14 ימי עסקים מקבלת פרטיו המלאים של הזוכה כאמור בסעיף 5ג' לעיל.
  • המשתתפים בפעילות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ו/או מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברות, מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לפעילות ו/או בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה.
  • הפרסים אינם ניתנים להחלפה ו/או זיכוי בחנויות של החברות.
  • החברות רשאיות להחליף את הפרסים, כולם או חלקם, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתן הבלעדי.
  • החברות רשאיות להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מקדימה ומבלי שיופנו כלפיהן טענות בשל כך.
  • החברות רשאיות בכל שלב לשנות את משך הפעילות, תנאי הפעילות, ואת פרטי התקנון.
  • ההשתתפות בפעילות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.
  • החברות ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בקשר עם הפעילות ו/או בקשר להשתתפותם בפעילות ו/או בגין השימוש באתרי החברות.
  • משתתף שנרשם לפעילות, מתחייב לשפות את החברות או מי מטעמן, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
  • הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.
  • החברות רשאיות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .
  • החברות זכאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות את תקופת הפעילות או לבטלה לחלוטין.
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
  • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
  • המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי הפעילות כמפורט בתקנון.